องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
 
 
ข้อมูลติดต่อ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจัดจ้าง
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
กฎหมายหลัก
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายเทศบาล
กฎหมายการเลือกตั้ง
การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงานการประชุม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
 
 
รายงานทางการเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ - สอบถาม
 
 

  ชื่อ +


  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + lalommaipatthana103@gmail.com
 

  ชื่อ +  นายสนธยา   ภักดีกิจ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  089-8457110
  อีเมล์ + lalommaipatthana103@gmail.com
 
 

  ชื่อ + นางมุกดาวรีย์  ธนไชย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  087-9091624
  อีเมล์ + lalommaipatthana103@gmail.com
 
  ชื่อ + นายสมศักดิ์  ผลรุ่ง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 081-7603932
  อีเมล์ + lalommaipatthana103@gmail.com
 

  ชื่อ +  นางภัทรวดี  ป้อมกระโทก
  ตำแหน่ง + รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  086-2435371
  อีเมล์ + lalommaipatthana103@gmail.com
 

  ชื่อ + นางวิไลวรรณ  ขันนะรา
  ตำแหน่ง + รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาเเละวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  089-9477050
  อีเมล์ + lalommaipatthana103@gmail.com
 
  ชื่อ +
นางมุกดาวรีย์  ธนะไชย
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 087-9091624
  อีเมล์ + lalommaipatthana103@gmail.com